SHODA Morio
   Department   School of Medicine(Tokyo Women's Medical University Hospital), School of Medicine
   Position   Endowed Professor
Article types Other
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title Guidelines for Non-Pharmacotherapy of Cardiac Arrhythmias(JCS 2011)-Digest Version-
Journal Formal name:Circulation Journal
Volume, Issue, Page 77(4),pp.249-274
Author and coauthor Okumura Ken, Aizawa Yoshifusa, Aonuma Kazutaka, Nobuhisa Hagiwara, Isobe Fumitaka, Katoh Takao, Matsumoto Kazuo, Murakawa Yuji, Nitta Takashi, Ohnishi Satoshi, Shimizu Akihiko, Hirao Kenzo, Ishikawa Toshiyuki, Iwa Toru, Kurita Takashi, Kusano Kengo, Nakamura Yoshihide, Nakazato Yuji, Niwawno Shinichi, Sasaki Shingo, Tsuyoshi Shiga, SHODA Morio, Sumitomo Naotaka, Umemura Jun, Kasanuki Hiroshi, Kimura Takeshi, Kodama Itsuo, Ohe Tohru, Tanaka Shigeo
Publication date 2013/04