Nomura Minoru
   Department   School of Medicine(Tokyo Women's Medical University Hospital), School of Medicine
   Position   Professor (Fixed Term)
Article types Review article
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title Guidelines for Indication and Management of Pregnancy and Delivery in Women With Heart Disease (JCS 2010): Digest Version
Journal Formal name:Circulation Journal
ISSN code:13469843
Volume, Issue, Page 76(1),pp.240-260
Author and coauthor Niwa Koichiro, Akagi Teiji, AOMI Shigeyuki, Hata Yoshihito, Ikeda Tomoaki, Matsuda Yoshio, Nakanishi Norifumi, Nakatani Satoshi, Shiraishi Isao, Terui Katuo, Nobuhisa Hagiwara, TETSUKO ISHII, Kamiya Chizuko A., Kawano Satoru, Kawasoe Yasutaka, Nomura Minoru, Ota Mayumi, SHINOHARA Tokuko, Tateno Shigeru, UETSUKA Yoshio, Echigo Shigeyuki, Ikenoue Tsuyomu, Izumi Tohru, Yagihara Toshikatsu
Publication date 2012/01