TANIAI Makiko
   Department   School of Medicine(Tokyo Women's Medical University Hospital), School of Medicine
   Position   Associate Professor
Article types Review article
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title Genome-wide Association Study Identifies TNFSF15 and POU2AF1 as Susceptibility Loci for Primary Biliary Cirrhosis un the Japanese Population
Journal Formal name:The American Journal of Human Genetics
Volume, Issue, Page 9,pp.721-728
Author and coauthor Namamura Minoru†*, Nishida Nao, Kawashima Minae, Aiba Yoshihiro, Tanaka Atsushi, Yasunami Michio, Nakamura Hitomi, Komori Atsumasai, Nakamura Makoto, Zeniya mikio, Hashimoto Etsuko, Ohira Hiromasa, Yamamoto Kazuhide, Onji Morikazu, Kaneko Shunichi, Honda Masao, Yamagiwa Satoshi, Nakao Kazuhiko, Ichida Takafumi, Takikawa Hajime, Sekie Masataka, Umemura Takeji, Ueno Yoshiyuki, Sakisaka Shotaro, Kikuchi Kentaro, Ebinuma Hirotoshi, Yamashiki Noriyo, Tamura Sumito, Sugawara Yasuhiko, Mori Akira, Yagi Shintaro, Shirabe Ken, Taketomi Akinobu, Arai KUniaki, Monoe Kyoko, Ichikawa Tatsuki, Taniai Makiko, Miyake Yoshihiro, Kumagi Teru, Abe Masanori, Yoshizawa Kaname, Joshita Satoru, Shimoda Shinji, Honda Koichi, Takahashi Hiroki, Hirano Katsuji, Takeyama Yasuaki, Harada Kenichi, Migita KIyoshi etc.
Publication date 2012/10