ARIIZUMI Shunichi
   Department   School of Medicine(Tokyo Women's Medical University Hospital), School of Medicine
   Position   Associate Professor
Article types Original article
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title Whole-genome mutational landscape of liver cancers displaying biliary phenotype reveals hepatitis impact and molecular diversity
Journal Formal name:Nature Communications
Volume, Issue, Page 6,pp.6120-6127
Author and coauthor Fujimoto Akihiro, Furuta Mayuko, Shiraishi Yuichi, Gotoh Kunihito, Kawakami Yoshiiku, Arihiro Koji, Nakamura Toru, Ueno Masaki, Ariizumi Shunichi, Ha Hai Ngyuyen, Shigemizu Daichi, Abe Tetsuo, Keith A. Boroevich, Nakano Kaoru, Sasaki Aya, Kitada Rina, maejima Kazihiro, Yamamoto Yujiro, Tanaka Hiroko, Shibuya Tetsuo, Shibata Tatsuhiro, Ojima Hidenori, Shimada Kazuaki, Hayami Shinya, Shigekawa Yoshinobu, Aikata Hiroshi, Ohdan Hideki, Marubashi Shigeru, Yamada Terumasa, Kubo Michiaki, Hirano Satoshi, Ishikawa Osamu, Yamamoto Masakazu, Yamae Hiroki, Chayama Kazuaki, Miyano Satoru, Tsunoda Tatsuhiko, Nakagawa Hidewaki
Publication date 2015/01
DOI 10.1038/ncomms7120