Suzuki Atsushi
   Department   School of Medicine(Tokyo Women's Medical University Hospital), School of Medicine
   Position   Assistant Professor
Article types Other
Language English
Peer review Peer reviewed
Presence of invitation Invited paper
Title JCS 2018 Guideline on Diagnosis and Treatment of Acute Coronary Syndrome.
Journal Formal name:Circulation Journal : official journal of the Japanese Circulation Society
Abbreviation:Circ J
ISSN code:13469843/13474820
Domestic / ForeginDomestic
Publisher The Japanese Circulation Society (JPN CIRC SOC)
Volume, Issue, Page 83(5),1085-1196頁
Author and coauthor Kazuo Kimura*, Takeshi Kimura, Masaharu Ishihara, Yoshihisa Nakagawa, Koichi Nakao, Katsumi Miyauchi, Tomohiro Sakamoto, Kenichi Tsujita, Nobuhisa Hagiwara, Shunichi Miyazaki, Junya Ako, Hirokuni Arai, Hideki Ishii, Hideki Origuchi, Wataru Shimizu, Hirofumi Takemura, Yoshio Tahara, Yoshihiro Morino, Kenji Iino, Tomonori Itoh, Yoshitaka Iwanaga, Keiji Uchida, Hirohisa Endo, Ken Kongoji, Kenji Sakamoto, Hiroki Shiomi, Takao Shimohama, Atsushi Suzuki, Jun Takahashi, Ichiro Takeuchi, Akihito Tanaka, Toshihiro Tamura, Takahiro Nakashima, Teruo Noguchi, Daisuke Fukamachi, Tomohiro Mizuno, Junichi Yamaguchi, Kenji Yodogawa, Masami Kosuge, Shun Kohsaka, Hideaki Yoshino, Satoshi Yasuda, Hiroaki Shimokawa, Atsushi Hirayama, Takashi Akasaka, Kazuo Haze, Hisao Ogawa, Hiroyuki Tsutsui, Tsutomu Yamazaki, on behalf of the Japanese Circulation Society Joint Working Group
Publication date 2019/04
DOI 10.1253/circj.CJ-19-0133