Suzuki Atsushi
   Department   School of Medicine(Tokyo Women's Medical University Hospital), School of Medicine
   Position   Assistant Professor
Article types Other
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring of Cardiovascular Drugs Clinical Use of Blood Drug Concentration Monitoring (JCS 2015) - Digest Version.
Journal Formal name:Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society
Abbreviation:Circ J
ISSN code:1346-9843/1347-4820
Domestic / ForeginDomestic
Publisher The Japanese Circulation Society
Volume, Issue, Page 81(4),581-612頁
Author and coauthor Aonuma Kazutaka, Shiga Tsuyoshi, Atarashi Hirotsugu, Doki Kosuke, Echizen Hirotoshi, Hagiwara Nobuhisa, Hasegawa Junichi, Hayashi Hideharu, Hirao Kenzo, Ichida Fukiko, Ikeda Takanori, Maeda Yorinobu, Matsumoto Naoki, Sakaeda Toshiyuki, Shimizu Wataru, Sugawara Mitsuru, Totsuka Kyoichi, Tsuchishita Yoshimasa, Ueno Kazuyuki, Watanabe Eiichi, Hashiguchi Masayuki, Hirata Sumio, Kasai Hidefumi, Matsumoto Yoshiaki, Nogami Akihiko, Sekiguchi Yukio, Shinohara Tokuko, Sugiyama Atsushi, Sumitomo Naokata, Suzuki Atsushi, Takahashi Naohiko, Yukawa Eiji, Homma Masato, Horie Minoru, Inoue Hiroshi, Ito Hiroshi, Miura Takanori, Ohe Tohru, Shinozaki Kimikazu, Tanaka Kazuhiko,
Publication date 2017/03
DOI 10.1253/circj.CJ-66-0138
PMID 28302953